Tietoa korteista

Katso täältä kaikki Verkkokoulu.com verkkokurssit.

Yleinen työturvallisuuskoulutus-kortti

Yleinen työturvallisuuskurssi parantaa työntekijöiden kokonaisymmärrystä työpaikan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Päätavoitteena on kehittää työntekijöiden:

 • turvallisuusasennetta
 • osaamista työn riskitekijöihin ja työn kuormitukseen liittyen
 • turvallisuuslähtöistä ajattelutapaa
 • yhteistyön merkitystä työpaikan hyvinvoinnin edistäjänä
 • vähentää työtapaturmia ja vaaratilanteita sekä
 • lisätä työssä viihtymistä.

Koulutuksen sisältö soveltuu useille aloille, esimerkiksi:

 • yksityiselle ja julkiselle sektorille,
 • teollisuudelle
 • rakennusalalle, jne.

Kurssi toimii myös yleisenä osana työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen täyttämistä työn tekijälle annettavasta opastuksesta ja ohjauksesta.

Suorita työturvallisuuskortti netissä

Sähkäri – sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät alle 1000 V:n sähköasennuksien, koneiden sekä laitteiden huolto- ja kunnossapitotöissä.

Kurssin sisältö perustuu SFS 6002:15 sähkötyöturvallisuusstandardiin ja EN 50110-1, -2, jotka täyttävät sähköturvallisuuslain 1135/2016 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Koulutusvelvoite koskee kaikkia sähköalan töihin osallistuvia henkilöitä; asentajien ja esimiesten lisäksi myös kaikkia työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivia sähköalan ammattilaisia. Soveltuu myös suunnittelijoille, automaatio- ja instrumentointialan henkilöille sekä sähköalaa opiskeleville.

Kurssi toimii myös yleisenä osana työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen täyttämistä sähköalalla työskentelevälle työn tekijälle annettavasta opastuksesta ja ohjauksesta.

Sähkötyöturvallisuuskortti Verkkokoulu.com verkkokaupassa

TeollisuusSähkäri – sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002

Kurssi on kohdennettu sähköalan ammattilaisille, jotka tekevät suurvirtaisia pienjännite- sekä suurjännitesähkötöitä teollisuus- ja voimalaitosympäristössä.

Kurssin sisältö perustuu SFS 6002:15 sähkötyöturvallisuusstandardiin ja EN 50110-1, -2, jotka täyttävät sähköturvallisuuslain 1135/2016 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Kurssi toimii myös yleisenä osana työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen täyttämistä teollisuus- ja voimalaitosympäristössä työskentelevälle työn tekijälle annettavasta opastuksesta ja ohjauksesta.

VerkostoSähkäri – sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002

Kurssi on kohdennettu sähköalan ammattilaisille, jotka työskentelevät suurjännitesähköasemilla, -muuntamoissa sekä sähkön siirtoverkostoissa.

Kurssin sisältö perustuu SFS 6002:15 sähkötyöturvallisuusstandardiin ja EN 50110-1, -2, jotka täyttävät sähköturvallisuuslain 1135/2016 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Kurssi toimii myös yleisenä osana työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen täyttämistä sähköasemilla ja verkostoissa työskentelevälle työn tekijälle annettavasta opastuksesta ja ohjauksesta.

AutoSähkäri – sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002

Kurssin sisältö perustuu SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardiin, joka täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 vaatimukset autoalan sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Koulutusvelvoite koskee kaikkia sähkö- ja hybridiajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin osallistuvia henkilöitä kuten;

 • asentajat
 • vauriomekaanikot
 • työnjohtajat
 • korjaamon esimiehet
 • teknisissä asiantuntijatehtävissä toimivat.
 • Kurssi sopii erinomaisesti myös autoalaa opiskeleville.

Sähkötyöturvallisuuskortti Opastettu henkilö SFS6002

Opastettu henkilö SFS6002 ‑sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö perustuu Sähköturvallisuuslain 1135/2016 velvoittavaan standardin SFS 6002 -sähkötyöturvallisuus -vaatimuksiin maallikoille ja opastetuille henkilöille.

Koulutus soveltuu mm.

 • atk- ja tietoliikennehenkilöstölle
 • teollisuuden tuotantohenkilökunnalle
 • siivous- ja puhtaanapitohenkilöstölle
 • rakennusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lähellä jännitteisiä osia, kuten
 • telinetöissä, nostolaitteilla, rakennuskoneilla ja kuljettimilla tehtävässä työssä
 • asennustyössä, maalaus- ja saneeraustöissä
 • kuljetuksissa, lastauksessa ja purkauksessa
 • työkoneiden, kuten maansiirto- ja metsäkoneiden käyttäjille
 • kaikille niille henkilöille, jotka joutuvat tekemään käyttötoimenpiteitä sähkölaitteille sekä työskentelemään jännitteisten osien läheisyydessä.

Kuka on opastettu henkilö?

Maallikko on sähköalalla henkilö, joka ei ole ammattihenkilö eikä opastettu. Maallikosta tulee opastettu henkilö, kun ammattihenkilöt ovat opastaneet hänet tiettyyn työhön tietyssä kohteessa siten, että hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat.

SFS6002 mukaan työnantajan opastusohjelmaan sisältyy:

 • opastettu henkilö SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus
 • työpaikkakohtainen opastus sallituista sähkötöistä
 • osaamisen todentaminen
 • dokumentointi ja arkistointi.

ATEX-räjähdysvaaralliset tilat – yleinen

Koulutus täyttää työnantajalta vaaditun velvoitteen työntekijöiden osaamisen varmistamisesta ja asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta räjähdyssuojelusta. Koulutus täyttää esimerkiksi valtioneuvoston asetuksen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNA 576/2003) liitteen 2 vaatimukset koulutusvelvoitteesta ja -laajuudesta.

Koulutuksen saatuaan henkilöt osaavat työskennellä turvallisemmin Ex-tiloissa ja perehtyä paremmin työpaikalle tai työpisteeseen laadittuun ATEX-asiakirjaan

Koulutus sopii kaikille niille työnantajan työntekijöille ja ulkopuolisten urakoitsijoiden työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään räjähdysvaarallisissa tiloissa koko- tai osa-aikaisesti.

ATEX-räjähdysvaaralliset tilat sähkö ja automaatio

ATEX -työolosuhdelainsäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia ja heidän edustajiaan, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle. Säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

Valtioneuvoston asetus VNA 576/2003 Liite 2:

”Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta ja ohjausta työntekijöille, jotka työskentelevät räjähdysvaarallisissa tiloissa.”

Koulutus sopii osaksi työnantajalta vaadittua velvoitetta työntekijöiden osaamisen varmistamisesta ja asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta räjähdyssuojelusta.

Koulutus täyttää esimerkiksi valtioneuvoston asetuksen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNA 576/2003) liitteen 2 vaatimukset koulutusvelvoitteesta ja -laajuudesta sekä sähkö- ja automaatioalan henkilöstölle velvoittavan ATEX-standardin SFS-EN 60079-14 A-liitteen edellyttämät tiedot.

Tämä koskee niitä henkilöitä, jotka

 • vastaavat ATEX-tilojen työ- ja laiteturvallisuudesta
 • suunnittelevat Ex-tiloja ja laitteita
 • tekevät urakointia tai asennuksia Ex-tiloissa
 • vastaavat työskentelystä ja kunnossapidosta Ex-tiloissa
 • työskentelevät Ex-tiloissa
 • valmistavat tai maahan tuovat ATEX-laitteita.
 • koulutus soveltuu myös ATEX-projektimyynnistä vastaaville ammattilaisille.

Safety at electrical work – General

The course is intended for persons who work in the maintenance and service of electrical installations, machines and equipment of under 1,000 V.

The course contents are based on the SFS 6002:15 and EN 50110 standards for safety at electrical work, which fullfils the requirements of the Finnish Electricity Safety Act 1135/2016 concerning training in electrical work safety.

The training obligation concerns all persons involved in electrical work: installers and supervisors as well as all electricity professionals working in work supervision, operation, planning, training and other expert duties. The course is also suitable for designers, automation and instrumentation personnel as well as those studying electrical engineering.

The course also serves as the general part of the training obligation prescribed by Section 14 of the Finnish Occupational Safety and Health Act (738/2002) to provide the persons performing work in electrical engineering with instruction and guidance.

Safety at electrical work – Industry and power

The Safety at electrical work – Industry and power course is intended for electricity professionals who carry out high-current low-voltage and high-voltage work in an industrial or power plant environment.

The course contents are based on the SFS 6002:15 and EN 50110 standards for safety at electrical work, which fullfils the requirements of the Finnish Electricity Safety Act 1135/2016 concerning training in electrical work safety.

The course also serves as the general part of the training obligation imposed on employers, prescribed by Section 14 of the Finnish Occupational Safety and Health Act (738/2002) to provide the persons performing work in an industrial or power plant environment with instruction and guidance.

Safety at electrical work – Grid and electricity networks

The course is targeted at electricity professional who work in high-voltage substations, transformer substations and on electricity transmission networks.

The course contents are based on the SFS 6002:15 and EN 50110 standards for safety at electrical work, which fulfils the requirements of the Finnish Electricity Safety Act 1135/2016 concerning training in electrical work safety.

The course also serves as the general part of the training obligation prescribed by Section 14 of the Finnish Occupational Safety and Health Act (738/2002) to provide the persons performing work in substations and on networks with instruction and guidance.